راهنمای استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق ایران

به گزارش آفتاب صبا، مرکز داوری اتاق ایران، یک سازمان دائمی و حرفه ای داوری برای حل وفصل دعاوی و اختلافات تجاری و مالی است. افزون بر داوری، مرکز خدمات سازش و میانجی گری هم انجام می دهد و قواعد مخصوصی برای میانجی گری دارد.

راهنمای استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق ایران

داوری چیست؟

داوری یا حکمیت عبارت است از مراجعه طرفین اختلاف به شخص ثالث مورد قبول ایشان (داور) به جای دادگاه، برای حل وفصل اختلاف. به همین لحاظ، گاه از داوری به قضاوت خصوصی و از داور به قاضی خصوصی تعبیر شده است. فرایند داوری، اصولا یک فرایند حقوقی است و داور یا داوران باید قانون را رعایت نمایند (مگر در داوری کدخدامنشی) و از این رو از اطلاعات و دانش حقوقی برخوردار باشند. البته مراجعه به ریش سفیدان و معتمدان برای حل اختلافات به وسیله کدخدامنشی هم همیشه در ایران وجود داشته و بخشی از فرهنگ عمومی ما را تشکیل داده است.

از نظر حقوقی مراجعه به داوری، مستلزم تراضی و توافق طرفین است. این تراضی، معمولاً در زمان انعقاد قرارداد که هنوز اختلافی وجود ندارد، به صورت یکی از مواد یا شروط قراردادی درج می گردد. اما بعد از انعقاد قرارداد و حدوث اختلاف هم می توان با توافق به داوری مراجعه کرد. داوری، به اسم شیوه معتبر حل فصل اختلافات درحقوق ایران مورد قبول قرار گرفته و باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454- 501) به داوری اختصاص یافته به طوری که رای داور، لازم الاجرا شناخته شده و مورد حمایت قانون گذار است.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری با رویکرد داوری های موردی داخلی که اغلب به وسیله دادگاه به داوری ارجاع می گردد، نوشته شده اما با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی (آذر 1376) شیوه داوری بین المللی هم وارد حقوق ایران شده و مفهوم داوری سازمانی (institutional arbitration) هم پذیرفته شده است.

نقش فزاینده شیوه داوری در دعاوی داخلی و اهمیت روز افزون آن در دعاوی تجاری بین المللی، مرهون کارایی و مزایایی است که داوری نسبت به رسیدگی قضایی در دادگاه دارد.

ویژگی هایی از قبیل سهولت و انعطاف، مقرون به صرفه بودن، سرعت در رسیدگی، ، تخصصی بودن، محرمانه بودن جریان داوری و بالاخره لازم الاجرا بودن رای داوری از جمله مزایای داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری است.

وانگهی، در دعاوی داخلی، داوری در واقع جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه هاست اما در دعاوی بین المللی، داوری شیوه منحصر به فرد حل وفصل اختلافات تجاری است؛ زیرا در عرصه بین المللی هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.

مزیت های داوری سازمانی

در یک تقسیم بندی، داوری به موردی و سازمانی قابل تقسیم است. داوری سازمانی فرضی است که انجام داوری به یک شخص حقوقی موجود (تحت عناوین مختلفی همانند موسسه، مرکز، کانون و...)سپرده گردد که ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری است. بر اساس این تعریف هرگاه داوری به طور مستقیم به شخص حقیقی سپرده گردد داوری سازمانی نبوده و داوری موردی محسوب می گردد و هم هرگاه انجام داوری به شخص حقوقی سپرده گردد که ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری نیست بازهم باید داوری را موردی تلقی کرد.

مراجعه به داوری سازمانی در قیاس با داوری موردی مزایای غیر قابل انکاری دارد. از جمله مهم ترین این مزایا می توان به وجود قواعد شکلی معین، تخصصی بودن فرایندها، ماندگاری و پایایی سازمانی، وجود سریع و کارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسیدگی، نظارت بر رسیدگی و رای به وسیله نهادهای درون سازمانی، فرایندهای معین و سریع برای رسیدگی به ادعاهای مقدماتی طرفین از قبیل جرح یا فقدان موافقت نامه داوری ، بازآموزی و ارتقای دائمی سطح تخصص داوران، نظارت انتظامی بر داوران، نظارت انضباطی بر طرفین(مثل نظارت کمیته انضباطی اتاق بازرگانی در مورد اعضا)، مسئولیت پذیری مدنی(عدم مواجهه با ورشکستگی یا اعسار در فرض ورود خسارت) و در نهایت ارائه تسهیلات اجرای اختیاری(مثل تودیع خسارت و محکوم به) اشاره نمود که آنالیز تک تک این موارد فرصتی بسیار موسع می طلبد.

بر اساس همین مزایای غیر قابل انکار اقبال به داوری سازمانی هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی رو به توسعه است.

صندلی مرکز داوری اتاق ایران

به موجب ماده 5 (ح) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران (اصلاحی اسفند 1373) یکی از وظایف این اتاق، حکمیت در مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان به وسیله تشکیل یک مرکز داوری است.

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای همین ماده و به موجب یک قانون خاص به نام قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 24 بهمن 1380، تأسیس شده است.

مرکز داوری اتاق ایران به اسم یک سازمان داوری حرفه ای و تخصصی، در اولین سال های پس از تاسیس، قواعد و آیین داوری خاص خود را، با گرته برداری از قواعد داوری سازمان های معتبر داوری خارجی و بین المللی و هم با رعایت الزامات حقوق ایران، تدوین نموده و طبق قانون به تصویب مراجع ذی صلاح (هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران)رسانده است و از این حیث، در ایران پیشگام بوده است. رویه داوری مرکز در طول سال ها در چارچوب همین قواعد فراوری و پیشرفته، و نقش معین نماینده ای در توسعه و تقویت حقوق و رویه داوری سازمانی در ایران داشته است.

استفاده از خدمات مرکز داوری

مرکز داوری اتاق ایران، یک سازمان دائمی و حرفه ای داوری برای حل وفصل دعاوی و اختلافات تجاری و مالی است. افزون بر داوری، مرکز خدمات سازش و میانجی گری هم انجام می دهد و قواعد مخصوصی برای میانجی گری دارد.

برای استفاده از خدمات مرکز داوری، کافی است طرفین شرط داوری مرکز را در قرارداد درج نمایند و یا بعدها توافق نمایند که اختلافات و دعاوی بین خود را به مرکز ارجاع دهند.

توصیه می گردد متن زیر به اسم شرط داوری در قرارداد درج گردد یا به صورت جداگانه مورد توافق طرفین قرار گیرد.

نمونه شرط داوری

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، بطلان، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم الاجرا حل وفصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی ربط را هم مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می گردد و در هر حال لازم الاجرا است.

Dispute Settlement: All disputes and claims arising out from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and the Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding

نمونه شرط میانجی گری (بدون شرط داوری)

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن به وسیله میانجی گری به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مطابق قواعد میانجی گری آن مرکز حل وفصل خواهد شد. مدت میانجی گری از تاریخ آغاز، دو ماه و با تراضی قابل تمدید است.

Mediation without Arbitration

All disputes and claims arising out from or relating to the present contract shall be submitted to ACIC mediation and in accordance with Mediation Rules of ACIC. The mediation process shall be completed within two months as of the date of commencement of the proceeding. This time limit may be extended by mutual consent of the parties

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن ابتدا به وسیله میانجی گری مطابق قواعد میانجی گری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حل وفصل خواهد شد. مدت میانجی گری از تاریخ آغاز، دو ماه است و با تراضی قابل تمدید است.

طرفین ضمن همین توافق و به اسم موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی، تراضی و توافق کردند که اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای قرارداد که ظرف مدت مقرر به وسیله میانجی گری به وسیله مرکز داوری حل وفصل نگردد، در نهایت به داوری به وسیله مرکز داوری اتاق ایران ارجاع و مطابق قواعد و آئین داوری همان مرکز حل وفصل می گردد. رای داوری قطعی و لازم الاجرا است.

Mediation and Arbitration

All disputes and claims arising out of or relating to the present contract shall be submitted to ACIC mediation in accordance with Mediation Rules of ACIC. The mediation process shall be completed within two months as of the date of the commencement of the proceeding. This time limit may be extended by mutual consent of the parties.

The parties agreed by terms of this contract and as an independent agreement from the main contract that any disputes and claims arising out from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach and its interpretation or application which is not settled through ACIC mediation within the said time limit, shall be finally submitted to ACIC arbitration and shall be resolved in accordance with the Rules of Arbitration of the ACIC. The arbitration award shall be final and enforceable.

امتیازهای رسیدگی به وسیله مرکز داوری اتاق ایران

مرکز داوری اتاق ایران در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به دارندگان کارت های بازرگانی و به منظور تشویق و ترویج استفاده از خدمات داوری و میانجی گری، حسب مورد تا 30 درصد در هزینه های داوری، تخفیف اعمال می نماید. این موضوع با پیشنهاد دبیرکل مرکز داوری در تاریخ 12 اسفند سال 1398 به تصویب هیات مدیره مرکز رسیده است. بهره مندی از این تخفیف منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر از اتاق مربوطه است.

افزون بر این، به موجب تفاهم نامه هایی که انجمن ها و تشکل های بازرگانی، صادراتی، فراوریی و صنعتی و هم اتاق های مشترک با مرکز داوری اتاق ایران منعقد نموده اند، در صورتی که دعاوی و اختلافات اعضای آنها به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع گردد در استفاده از خدمات داوری مرکز، حسب مورد، از ترجیحات و امتیازاتی بهره مند می شوند.

نشانی مرکز داوری اتاق ایران: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان شهید موسوی (فرصت)، جنب اتاق ایران، کوچه 15 خرداد، پلاک 6 (ساختمان شماره 5 اتاق ایران)، طبقه اول. کد پستی: 1583644313، شماره های تماس: 88846048 -88346730 - 88346731

علاقه مندان برای آشنایی بیشتر با خدمات مرکز داوری اتاق ایران می توانند به وب سایت این مرکز مراجعه نمایند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 3 مرداد 1400 بروزرسانی: 3 مرداد 1400 گردآورنده: aftabesaba.ir شناسه مطلب: 1529

به "راهنمای استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهنمای استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید